پورتال اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان
اخبار مهم:
اصلاحیه دستورالعمل انتقالات درون استانی وحذف تعهد خدمت از بخش دوم شرایط وضوابط

به گزارش اداره اموراداری وتشکیلات آموزش وپرورشاستان وپیرو بخشنامه شماره 5700/8340/78-96/3/6 نقل وانتقالات فرهنگیان و در اجرای مصوبات جلسه مورخه 96/3/13 کمیسیون انتقالات این اداره کل اصلاحیه دستورالعمل انتقالات درون استانی وحذف تعهد خدمت از بخش دوم شرایط وضوابط به شرح زیر اعلام می گردد.

براین اساس مقتضی است متقاضیان محترم به موارد زیر دقت نظر کامل داشته باشند:

  1. با توجه به حذف بند دو( تعهد خدمتی ) از بخش دوم مربوط به شرایط ،ضوابط ومقررات انتقال اعلام می دارد متقاضیان انتقال درون استانی صرفا در صورت دارا بودن شرایط بند یک با رعایت سایر ضوابط ومقررات مندرج در بخشنامه مذکور می توانند پس از دریافت کد امنیتی از اداره محل خدمت ، درخواست انتقال خود را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.
  2. کلیه متقاضیان با رشته شغلی آموزگاری (پست آموزگار) شاغل در مناطق افشار ، بزینه رود ، انگوران و ماهنشان صرفا درصورت دارابودن حکم استخدام رسمی ویا پیمانی بدون لحاظ شرط سابقه خدمت می توانند متقاضی انتقال به سایر مناطق ، شهرستان ها و نواحی آموزش وپرورش تابعه استان گردند.
  3. در بند 14 فرم امتیاز بندی به ازای هرسال خدمت تمام وقت در مناطق ماهنشان ، طارم ، انگوران، بزینه رود و افشار 12 امتیاز و هرسال خدمت تمام وقت در مناطق سلطانیه ، ایجرود ، زنجانرود ، سجاسرود و خدابنده 8 امتیاز تعلق می گیرد.
  4. در بند 4 فرم امتیاز بندی تدریس پایه پنجم ابتدایی نیروهای نهضت نیز مشمول تدریس در دوره های تحصیلی (ابتدایی ، دوره های اول ودوم متوسطه ، فنی وکاردانش ) می باشد.
  5. نظر به اینکه انتقال بصورت پلکانی با لحاظ امتیاز متقاضی و رعایت عدم نیاز مبدا و نیاز مقصد می باشد تاکید می گردد متقاضیان ، اولویتهای متعدد را به عنوان مقصد انتخاب نمایند.در این خصوص امکان ثبت 8 اولویت در سامانه انتقالات درون استانی مهیا گردیده است

همکاران همچنین می توانند با مراجعه به سامانه نقل وانتقالات http://www.zanjan.enteghalat.com ازموارد مهم و تغییرات ایجاد شده مطلع گردند.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه